نوشنه یی در بطری 57| ویکی پدیا فارسی

نوشنه یی در بطری 57

مادر و پدر در استانه ی طلاق !!!

 

کاش میشد خفه شن ؟ 

 

- کیا ؟

 

صداها 

_ چی میگن مگه صداها ؟

 

صدای گریه های مامانم ... دیگه تحمل ندارم اخه 

دیگه تحمل ندارم ...

 

 

- میخوایی تموم کنی ؟

 

اوهوم 

 

گذاشت روبه روم . با چشمای خیس چسبوندم به شقیفم ...

 

1

2

3

 

انتهای سالن و اتاف 24 . 

 

بــــــــــــــــــــــنگ .....!!!!